បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានឪ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាលនេះ មូលហេតុដើម្បីធ្វើការជួសជុល និងតម្លើងបរិក្ខាអគ្គិសនី។

EDC -3-06

EDC ៖ ផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ អគ្គិសនី បី ថ្ងៃដើមខែមិថុនា នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្ដាល

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់