សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦។

CENACU27012016

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជូនដំណឹងនូវការប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលតាមរបប ០២  ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់