អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជូនដំណឹងនូវការប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលតាមរបប ០២ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មករា

438

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តីពី​កា​រ​ប្រកាស​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ និង​បំណុល តាម​របប ០២ ឆ្នាំ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦។

CENACU27012016

banner