រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ដាច់ភ្លើង៤ថ្ងៃ…

303

ការដាច់ភ្លើងដែលតែងតែបង្ករផលលំបាកដល់មនុស្សច្រើនពាន់គ្រួសារនោះបានមកដល់ទៀតហើយក្នុងសប្ដាហ៍នេះ។រាជធានីភ្នំពេញ រួមទាំង ខេត្តកណ្ដាល និងត្រូវដាច់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្ន រយៈពេល៤ថ្ងៃដែលក្នុង១ថ្ងៃៗមានរយៈពេល ៨ម៉ោង នឹងត្រូវដាច់នៅចន្លោះម៉ោង០៩ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ០៥ល្ងាច ។ការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងមាន ចាប់ពីថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ទី ១០ រហូតដល់ ថ្ងៃអាទិត្យទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។តំបន់ដែលរងការដាច់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្នរួមមាន៖

banner