ភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍ (លោកសន ជ័យ)

675

លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី!ភ្ញៀវប្រចាំ សប្តាហ៍របស់វិទ្យុរថព័ត៌មានFriendFm នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺលោកសន ជ័យ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជា។ប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះ រឿងរ៉ាវជុំវិញការប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើរពុករលួយ ដែលបានប្រកាសថា នៅតែបន្តសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារធ្វើអត្តសញ្ញណប័ណ្ណ និងការលុបបំបាត់កុងត្រួលជជុះ។ដើម្បីលម្អិតរឿងនេះ ជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងស្តាប់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉េង លី​ជាមួយលោកសន ជ័យ នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដូចតទៅ៖

banner