ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧៖

88

យោងតាមក្រសួង ធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧​មានដែលមានដូចនៅខាងក្រោម៖No automatic alt text available.No automatic alt text available.No automatic alt text available.

banner