ប្រជាពលរដ្ឋ មួយចំនួន បានចាប់ផ្តើមយល់ដឹងពី ការទទួលទានបន្លែដែលមានជាតិគីមីពុល និងបន្លែធម្មជាតិថា មានភាពខុសគ្នាដាច់ស្រលះរវាង ការទទួលទានប្រភេទបន្លែ ដែលដាំដោយប្រើប្រាស់ ថ្នាំពុល និងបន្លែដែលប្រើប្រាស់ជីរធម្មជាតិ។ ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាបង្ហាញពី អត្ថប្រយោជន៍ នៃការទទួលទាន បន្លែដែលប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ ថា ខុសពីការទទួលទានបន្លែដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល។ តើការទទួលទានបន្លែធម្មជាតិ ខុសគ្នានឹងបន្លែប្រើប្រាស់ជាតិគីមីពុល ខុសដូចម្តេច ជាបន្តសូមស្តាប់បទយកការណ៍ ដែលរៀបចំជូនដោយកញ្ញាអ៊ីសាន ដូចតទៅ៖

 

ពលរដ្ឋចាប់ផ្តើមដាំបន្លែប្រើជីធម្មជាតិ ដើម្បីដាក់លក់លើទីផ្សារ

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់