បេក្ខជនណាដែល រំកិល​តុ​មក​អង្គុយ​ជាប់​គ្នា​ខុស​ពី​ប្លង់​កំណត់​ដោយ​គណៈ​មេប្រយោគ បេក្ខជននោះនឹងបានពិន្ទុសូន្យចំពោះវិញ្ញាសានោះ

130

បេក្ខជនណាដែល រំកិល​តុ​មក​អង្គុយ​ជាប់​គ្នា​ខុស​ពី​ប្លង់​កំណត់​ដោយ​គណៈ​មេប្រយោគ បេក្ខជននោះនឹងបានពិន្ទុសូន្យចំពោះវិញ្ញាសានោះ និងត្រូវបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រឡងបន្តទៅទៀតក្នុងសម័យប្រឡងនេះ

(សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតសូមអានបទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ត្រង់ចំណុច II.១ បទប្បញ្ញត្តិ និងកម្រិតវិន័យចំពោះបេក្ខជនលួចចម្លង) តាមអាសយដ្ឋាន ៖ https://goo.gl/TbNcjZ

Image may contain: text

banner