បាក់ឌុបឆ្នាំនេះអ្នកប្រព្រឹត្តខុសពេលប្រឡង នឹងទទួលវិន័យអ្វីខ្លះ?

180

ភ្នំពេញ៖  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញបទប្បញ្ញតិ និងកម្រិតវិន័យមួយចំនួន ចំពោះបេក្ខជនណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនៅពេលប្រឡង។ ចំពោះបេក្ខជនដែលប្រពឹត្តខុសឆ្គងនៅពេលប្រឡង ត្រូវបានកំណត់អោយធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬផ្អាក់មិនអោយប្រឡងពី ១ឆ្នាំ ទៅ២ឆ្នាំ។ ​

គួរជម្រាបជូនថា៖  សម័យប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១៦-១៧ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២១-២២ ខែសីហា នៅពេលខាងមុខនេះ៕

banner