អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយប្រកាសដាក់ឲ្យ ប្រើប្រាស់ទម្រង់លិខិត ប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែ សម្រាប់អ្នក​ជាប់ពន្ធតូច ។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់សាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ និងគ្រប់សហគ្រាសជាមអ្នកជាប់ពន្ធតូច អនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹង ដោយធ្វើការ​ដាក់លិ​ខិត​​​ប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។

ខាងក្រោមជាពត៌មានលម្អិត នូវសេចក្តីជូនដំណឹង៖

AC

នាយករដ្ឋានពន្ធដារប្រកាសដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ប្រកាសបង់ប្រាក់ ពន្ធប្រចាំខែអ្នកដែលជាប់ពន្ធតូច

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់