ត្រៀមៗទាំងអស់គ្នា​ ដាច់ភ្លើងទៀតហើយ!

204

ភ្នំពេញ ៖  សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅថ្ងៃទី២០​​ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖
20228924_981798675296005_1710769048524207574_n (1)

banner