សម្ភារៈសំរាប់ជួលថត

ល.រ

ឈ្មោះសម្ភារៈ

លេខកូដ

ចំនួន

ផ្សេងៗ

1ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ Dell Optiplex 760 Core 2 Dau 1 SetBKK A0041
2Mixer Yamaha O2RBKK G0011
3LED Screen W160cm x H80cmBKK M0551
4ភ្លើងហ្វា 6 អំពូលBKK M0561
5ភ្លើងហ្វា Yakephoto LED-100WSIBKK M0571
6ភ្លើងហ្វាជាប់ Truss ខាងក្រោយ ParLEDBKK M0584
7ភ្លើងហ្វាជាប់ Truss ខាងមុខ LED 100WBKK M0593
8Controller ParLED (DMX)BKK M0601
9Micro WirelessBKK M0612
10ខ្សែ HDMI 5mBKK M0631
11Camera Nikon D3400BKK M0642
12ជើងកាមេរ៉ា TripolBKK M0652
13កៅអីបង្វិលធំBKK I0012
14តុមូលBKK H0101
15MicrophoneBKK AA0062
16ជើងបញ្ឈរខ្លី MicrophoneBKK M0422
17ជើងបញ្ឈរវែងMicrophoneBKK M0081
18Zoom H4N Handy RecordBKK H0581
19ភ្លើងព័ណខៀវ Green Sun Light IP 65BKK AA0073

ទំនាក់ទំនងជួលសម្ភារៈ

សូមបញ្ចូលឈ្មោះសម្ភាៈ និងរយៈពេលជួលនៅខាងក្រោម

St63 #246 A​E​0​+E​1​+E​2​ Sangkat Boeng Kengkong I
Khan Chamkamorn Phnom Penh
​fm102.5river@yahoo.com
​023 555 0277
086 ​888 888