ខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី ព្រះវិហារ និង ឧត្តរមានជ័យនឹង ចុះត្រជាក់ខ្លាំង

1118

បើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក  និង ឩតុនិយម នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ បាន​ឱ្យដឹងថា អាកាសធាតុ នឹង ចុះត្រជាក់ខ្លាំងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនគិរី ព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨-៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងទាំងស្រុង​ របស់ក្រសួងធនធានទឹក  និង ឩតុនិយម ៖

news-26-12

banner