(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងធនធានរ៉ែ និងថាមពល បានកំណត់សម្រូលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ចុះថ្ងៃទី២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ឲ្យដឹងថា តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍លក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់ សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ មានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួច ក្នុងនោះតម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងស៊ុបពែរ ៣.៤០០ រៀល/លីត្រ ,ប្រេងសាំងធម្មតា ៣.៣០០ រៀល/លីត្រ និង ប្រេងម៉ាស៊ូត ២.៩៥០ រៀល/លីត្រ៕

ក្រសួង៣ ប្រកាសថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់