ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិន តម្រូវឪ្យក្រុមហ៊ុនឥន្ធនៈ នៅកម្ពុជាលក់ឥន្ធនៈលើស តម្លៃ កំណត់

131

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំណត់ឪ្យ បណ្ដាក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈ ទាំងអស់នៅកម្ពុជាមិនត្រូវលក់ ឥន្ធនៈ ក្នុងតម្លៃ លើសពីការកំណត់ឡើយដោយសាំងស៊ុបពែរ ៣៣០០រៀលក្នុង១លីត្រពី សាំងធម្មតាថ្លៃ ៣២០០រៀលក្នុង១លីត្រនិងម៉ាស៊ូតថ្លៃ២៧៥០រៀលក្នុង១លីត្រ​។នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការកំណត់តម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសាឆ្នាំ២០១៦។

 ខាងក្រោមជាសេចក្តីជូនដំណឹង​ របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖

12923103_1167568623256014 QQQQQQQQQ01-03

banner