ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានមួយនៅថ្ងៃទី០១ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ស្តីពីៈ ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយបញ្ជាក់ អំពីអាកាសធាតុក្នុងអំឡុង ពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៍មាន របស់ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្រកាស ស្តីពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣-១១ ឧសភា

ចូលចិត្តទំព័រ Friends FM ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ

ចូលចិត្តអត្ថបទនេះ ចុចចែករំលែក

បញ្ចូលព័ត៌មានដោយ ៖

banner

មតិយោបល់