ក្រសួងចំនួន៣ចេញរូបមន្តកំណត់តម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជា

351

តាមរយៈប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងរ៉ែ និង ថាមពល បានសម្រេច កំណត់រូបមន្ត សម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយបេ្រងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា។ការកំណត់រូបមន្តបែបនេះ ដើម្បី ឲ្យស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់នៅកម្ពុជា លក់តាមតម្លៃឡើងចុះ នៃទីផ្សារអន្តរជាតិ។

មាត្រា៥ នៃសេចក្តីប្រកាស បានកំណត់ថា គ្រប់ស្ថានីយលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ ដែលលក់ប្រេងម៉ាស៊ូត ត្រូវមានប្រភេទផលិតផលប្រេងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃមិនលើពីថ្លៃ ដែលបានគណនាតាមរូបមន្ត។ គ្រប់ស្ថានីយលក់រាយប្រេង ឥន្ធនៈ ដែលលក់ប្រេងសាំង ត្រូវមានប្រភេទផលិតផលប្រេងសាំងធម្មតា ឬសាំងស៊ុបពែរលក់ក្នុងតម្លៃមិនលើសពីថ្លៃ ដែលបានកំណត់តាមរូបមន្ត។ខាងក្រោមនេះ គឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែរសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា៖
1

2

3

4

banner